Szemelvények a természetvédelem történetéből

2024. március 7.

115 éve történt: 1909-ben jelent meg a  m. kir. Földművelésügyi miniszter 10/1909 sz. kiadványa, mely teljes egészében Kaán Károly „A természeti emlékek fenntartása” című munkáját tartalmazta.

Grafika Herman Ottó az állatok védelme című könyvéből

Kaán Károly a kiadvány célját az alábbiakban fogalmazta meg: „Jelen munka czélja a természeti emlékek fogalmának, különböző fajainak és sokoldalú jelentőségének megismertetése mellett főleg annak vázlatos megállapítása, hogy hazánk milyenféle természeti emlékei várnak gondos őrizetre és törvényes védelemre. Mindezek szükségességét az alábbiakkal indokolja: A szüntelenül előrehaladó kultúra és az emberi szükségletek kielégítésére irányuló gazdasági tevékenység nagy mértékben átalakítja a föld felületét Minél korábban indult fejlődésnek és minél nagyobb fokra hágott valamely ország földművelésügye és ipara, annál követelőbben lép előtérbe a természeti kincsek védelme. A modern kultúra ugyanis sok tekintetben oly egonisztikusan és oly könyörtelenül bánik el a természeti alkotásokkal, hogy a védelem és a mentés munkája halaszthatatlan.”

A szerző külföldi példák alapján javaslatot tesz a természeti értékek csoportosítására és sürgeti ezek védelmét. Az általa javasolt kategóriák:   

  • Történeti vonatkozású értékek: A történelem természeti emlékei és a természet olyan tárgyai, melyekhez mondák vagy regék fűződnek. A történelmi események emlékére ültetett fák, facsoportok.  
  • Természeti emlékek: Természetrajzi, tudományos, esztétikai, vagy egyéb jelentőségük miatt becsesek, s így fenntartásuk nemzeti érdek. Esztétikai szempontból különösen értékes természeti alkotások, természeti különlegességek, látványosságok, természeti képződmények. 
  • Természeti táj: A természeti háztartás rendjének és esztétikai hatásának megfelelő minden természeti képződmény, valamint a táj védelemre érdemes természeti képének alkotórészei.

A szerző továbbá kifejti a természetvédelem törvényi, illetve társadalmi hátterének szükségességét. A természeti értékek védelmére és gondozására elsősorban az államerdészeti szervezeteket tartja alkalmasnak. A Kaán Károly által kidolgozott rendszer évtizedekig határozta meg a hazai természeti értékek kategorizálását.

Forrás: Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon,
Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2009.
Illusztráció: Az állatok védelme (szerk.: Herman Ottó), Franklin Társulat, Budapest, 1883.
Sorozatszerkesztő: Varga Zsolt