Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a hírlevélre feliratkozók által megadott, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési tájékoztató az önkéntes hozzájárulással megadott, hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Adatkezelő)
Az Adatkezelő címe: 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Az Adatkezelő elérhetőségei:
postacím: 7602 Pécs, Pf. 312.
telefon: 72/517-200, 30/288-1308
e-mail: dunadrava@ddnp.hu
tel: 72/517-200, 30/288-1308
honlap: ddnp.hu

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Adatkezeléssel érintettek köre: hírlevélre feliratkozók

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés célja: tájékoztató elküldése emailben, kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés.
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon):

 • a felhasználó neve - aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
 • e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

Horváth Éva
Komlós Attila

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:

Nem történik adattovábbítás.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységérők, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintetteknek az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri;
 3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

8. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email:
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

E-MAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:
A hírlevélre való feliratkozás az Adatkezelő által küldött reklámok küldéséhez való hozzájárulást is jelent. A hozzájárulás indoklás nélkül visszavonható: a komlos@ddnp.hu címen.

 

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz beérkező önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Székhelyének címe: 7625 Pécs Tettye tér 9.
E-mail: dunadrava@ddnp.hu
Honlap: www.ddnp.hu

 1. Az adatkezelés célja

· a meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése

· kapcsolatfelvétel

· munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése

 1. Az adatkezelés módja: manuális adatfeldolgozás
 2. Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszám, továbbá minden olyan adat, amit a jelentkező az önéletrajzában önmagáról – különös tekintettel a személyes adatok különleges kategóriáira – önként megad.
 3. Az adatkezelés jogszabályi háttere

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor.

 1. Az adatkezelés jogalapja

a.) az álláspályázatok, önéletrajzok Igazgatóságunkhoz történő megküldése és az érintett b.) pont szerinti hozzájárulásának megadása közötti időtartamban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján a Társaság jogos érdeke;

b.) az a.) ponton kívüli esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kizárólag az érintett, jelen – részletes – tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett az Igazgatóság által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával ad meg és az Igazgatóság számára postai úton, illetve szkennelt formában, elektronikus úton a dunadrava@ddnp.kvvm.hu  e-mail címre juttat el.

Az Igazgatóság jogos érdeke, hogy tevékenységének végzéséhez megfelelő humán erőforrás álljon rendelkezésére, így érdekében áll az is, hogy a munkaerő piacon állást kereső, az Igazgatóságnál jelentkező személyekkel felvegye a kapcsolatot az általuk megadott elérhetőségükön. Az a.) pont szerinti adatkezelés nem korlátozza aránytalanul a pályázók, álláskeresők személyiségi jogait, tekintettel arra, hogy annak célja kizárólag a pályázóval történő kapcsolatfelvétel. Az érintettek jogaira nézve megfelelő garanciát tartalmaz az, hogy személyes adataikat csak az Igazgatóság arra jogosult munkavállalói ismerhetik meg, továbbá az érintett hozzájárulásának hiányában a rendelkezésére álló személyes adatok az alább meghatározott időn belül törlésre kerülnek.

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a beérkezéstől számított 2 évig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek. A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne-e egy megüresedő, másik munkakör betöltésére.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

 1. Adatbiztonság

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kiemelten gondoskodik. Az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

 1. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jelentkező kérelmezheti:

a) tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, különösen: a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett jelentkező tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül az Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz (dunadrava@ddnp.hu), illetve az Igazgatóság belső adatvédelmi felelőséhez (Buchert Eszter, tel: 30/520-1665, e-mail: bucherte@ddnp.hu) lehet fordulni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett jelentkező vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410

Letölthető nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról önéletrajzokra vonatkozóan.