Tájékoztató a panaszok és közérdekű bejelentések kezeléséről

Amennyiben azonosítás nélkül szeretne panaszt vagy közérdekű bejelentést tenni, azt az Alapvető Jogok Biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül teheti meg, az alábbi linken: http://www.ajbh.hu/ugyinditas-azonositas-nelkul

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság logója

Panasz, vagy közérdekű bejelentésre vonatkozó szabályok

Magyarország Alaptörvényének XXV. cikke szerint „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.”

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: új Panasztv.) alapján a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.[1] Így nem panaszként vizsgálja az Igazgatóság a jogszabályban nevesített eljárásai,[2] vagy más bírósági, közigazgatási eljárási szabályok alá tartozó bejelentéseket, kérelmeket.

Közérdekű bejelentéssel akkor élhet, ha abban olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.[3] A panasz és a közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Az új Panasztv. 7. alcíme lehetőséget ad – a panasz és a közérdekű bejelentés tételén túl – a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére (a továbbiakban: bejelentés).

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentések kezelésére és elintézésére néhány kivételtől eltekintve a közérdekű bejelentésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni; ezeket tájékoztatónk végén, külön fejezetben találja.

 1. Ki és hogyan tehet panaszt vagy közérdekű bejelentést?

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.[4]

 

Azonosíthatatlan személy által (név nélkül, vagy becenév, álnév használatával) tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) mellőzi,[5] kivéve, ha annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

Az azonosítás módjai a következők:

 • postai úton az Igazgatóság levelezési címén (7602 Pécs, Pf. 312.) tett panasz vagy közérdekű bejelentés esetén a bejelentő természetes személyazonosító adatait (családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési hely a kerület megjelölésével; születési idő) is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokirat[6] formájában;
 • személyes átadással, a személyazonosság igazolását és a természetes személyazonosító adatok rögzítését követően, az Igazgatóság nyitvatartási idejében, előzetes időpont egyeztetése nélkül az Igazgatóság 7625 Pécs, Tettye tér 9. szám alatt található ügyfélszolgálatán;
 • az integritas@ddnp.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben személyhez kötött minősített elektronikus aláírással[7] ellátott csatolmánnyal (amelyben természetes személyazonosító adatait is megjelöli).
 • elektronikus ügyintézés során Ügyfélkapu vagy más KAÜ azonosítással

A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt, amennyiben jóhiszeműen járt el nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.

 1. A panaszok és közérdekű bejelentések elbírálásának menete

Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni, erről egyidejűleg a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt értesíteni kell[8].

Mellőzhető a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata.

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panasz vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.[9]

Az Igazgatóság a panaszt vagy a közérdekű bejelentést beérkezésétől számított harminc napon belül bírálja el. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag ennél hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az Igazgatóság megfelelő indoklás mellett tájékoztatja. A panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésének határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a hat hónapot.

Az Igazgatóság az azonosított panaszost vagy bejelentőt a panasz vagy a közérdekű bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.

Az elbírálás eredményeként az Igazgatóság eldönti, hogy hivatalból indítson-e eljárást. Erről az elbírálás befejezésekor a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az Igazgatóság az indokok megjelölésével haladéktalanul értesíti.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére az Igazgatóság átadja, illetve ha
 2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott,

személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére az Igazgatóság átadja.

Az a személy, akinek személyes adatait a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggésben az Igazgatóság kezeli, érintetti jogaival kapcsolatban a https://www.ddnp.hu/hasznos/adatvedelem linken talál tájékoztatást.

 1. Panasz és közérdekű bejelentés az alábbi módokon tehető:
 • az Alapvető Jogok Biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében azonosítás nélkül, az alábbi linkre kattintva: http://www.ajbh.hu/ugyinditas-azonositas-nelkul
 • elektronikus levélben az Igazgatóság integritas@ddnp.hu e-mail címen, mely bejelentés beérkezéséről az Igazgatóság visszaigazolást küld a bejelentő számára,
 • levélben az Igazgatóság 7602 Pécs, Pf. 312. postacímére írva, azonosítás nélkül vagy amennyiben a bejelentő az általa megadott elérhetőségre kéri az Igazgatóság visszajelzését a bejelentésével kapcsolatban megtett intézkedésekről, azonosított módon,
 • személyesen, szóban, előre egyeztetett időpontban az Igazgatóság 7625 Pécs, Tettye tér 9. szám alatt található ügyfélszolgálatán,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton (e-Papír szolgáltatáson keresztül, amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu vagy más KAÜ azonosítással) azonosított módon[10].
 1. Az Igazgatóság elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozó szabályok

Az Igazgatóság a nála, személyes ügyfélszolgálat keretében tett szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Amennyiben a bejelentést nem az Igazgatóság integritas@ddnp.hu e-mail címén tették, az Igazgatóság a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, kivéve, ha

 • a bejelentő kifejezetten kérte ennek mellőzését, vagy
 • az Igazgatóság észszerűen feltételezi, hogy a bejelentés kézhezvételének visszaigazolása veszélyeztetné a bejelentő személyazonosságának védelmét.
 1. A bejelentők védelme

a) Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a bejelentő létező, korábban megszűnt vagy létesíteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyával vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

(Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések; a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása; a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása; a képzés megtagadása; a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia; a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása; a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés; a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód; a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;  egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése; a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is; az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet; az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása; az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és az engedély visszavonása.

A fenti intézkedések abban az esetben is jogellenesek, ha a hátrányos intézkedést, melyet a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozták.);

b) A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

c) A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

d) A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

e) A bejelentő a b)-d) pontban írt jogaira valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során hivatkozhat, a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett.

f) Az állam a bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint, így a bejelentő számára tájékoztatást és tanácsadást kell nyújtani a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő, az új Panasztv. szerinti szabályokról, a bejelentők e törvény szerinti jogairól és kötelezettségeiről.

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szabályzata a közérdekű bejelentésekkel és a panaszokkal kapcsolatos eljárásrendről, valamint a közérdekű bejelentések és panaszok nyilvántartásáról elérhető itt.

 

[1] új Panasztv. 1. § (2) bekezdése

[2] A 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet. 4. § alapján: „Az NPI a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.”

A 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet. 19. § alapján: „Az NPI állami alaptevékenysége körében 

a) ellátja

aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály alapján más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,

ab) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében,

ac) a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat,

ad) a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat,

ae) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint

af) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;

b) vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását;

c) gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, és működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert;

d) együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;

e) közreműködik

ea) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,

eb) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, -fajták és ezek génkészletei) védelmében;

f) *  véleményezi a kiemelt térségre és a vármegyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

g) együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;

h) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel;

i) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;

j) kapcsolatot tart a vízügyi és vízvédelmi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén;

k) együttműködik a környezetvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel, azok más jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi feladatainak ellátásában.”

[3] új Panasztv. 1. § (3) bekezdése alapján

[4] új Panasztv. 2. § (1) bekezdése

[5] új Panasztv. 4.§ (3) bekezdése alapján

[6] A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § szerint

[7] Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 3. cikk 12. pontjának megfelelő elektronikus aláírás

[8] új Panasztv. 2. § (2) bekezdése

[9] új Panasztv. 4.§ (2) bekezdése alapján

[10] https://www.ddnp.hu/igazgatosag/kozerdeku/tajekoztato_az_elektronikus_ugyintezesrol_1