Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat és hatásköre

Az Igazgatóság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok; az igazgatóság működési területe.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság logója

Az Igazgatóság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről

4/2009. (IV. 10.) KvVM rendelet a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet létesítéséről, valamint a Kőszegi-forrás erdőrezervátum létrehozásáról
87/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Zselici Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
18/2001. (VIII. 27.) KöM rendelet a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bővítéséről
9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről
11/1999. (X. 29.) KöM rendelet a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról
16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről
392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a barlangok nyilvántartásáról

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól
356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
9/2020. (XII. 23.) AM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról
2012. évi I. tv a munka törvénykönyvéről
2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról
1993. évi II. tv. a földrendező és földkiadó bizottságokról
1992. évi II. törvény  a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról

2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
109/1999.(XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
 


A DDNPI  állami alaptevékenysége körében

Ellátja
• a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,
• a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében,
• a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat,
• a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat,
• az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint
• a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;

Vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;

Közreműködik
• az erdővagyon-védelmi tevékenységben,
• a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;

Véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

Együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;

Kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel
Kapcsolatot tart a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.

Segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;
Működési területén természetvédelmi oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és szemléletformálási tevékenységet folytat.
Fenntartja és működteti a természetvédelmi bemutató, oktató, ismeretterjesztő létesítményeket.
A természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.


Működési területe

a) Baranya megye
b) Somogy megye területe - kivéve
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szőkedencs, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települések közigazgatási területe, Marcali település közigazgatási területe nélkül.
c) Tolna megye.
d) Bács-Kiskun megye területén:
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle
települések közigazgatási területe, illetve
Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe
e) Fejér megye területén:
a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területe Alsószentiván, Cece, Vajta településhatárokban

 

Szervezeti és működési szabályzat